Alg. voorwaarden

Print versie

Cardetailing Limburg

Artikel 1. Toepassingsgebied
1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Autolustrato en Carboen hierna te noemen:  Cardetailing Limburg partij is, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Eventuele andere voorwaarden van cliënt zijn niet van toepassing, tenzij deze door Cardetailing Limburg uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 2. Aangaan overeenkomst
2.1 Overeenkomsten en nadere overeenkomsten, kunnen zowel mondeling als schriftelijk worden aangegaan. Indien de opdrachtgever zijn voertuig voor een cardetailing overdraagt aan  Cardetailing Limburg wordt de overeenkomst bindend. 

2.2 De verplichtingen van Cardetailing Limburg gaan nooit verder dan door Cardetailing Limburg schriftelijk danwel mondeling is bevestigd.

Artikel 3. Offerte en totstandkoming overeenkomst
3.1 Alle aanbiedingen van Cardetailing Limburg zijn vrijblijvend en geldig gedurende 14 dagen na dagtekening of toezegging. Het aanbod kan afwijken na wederzijdse schriftelijke of mondelinge toestemming. Indien cliënt het aanbod niet binnen de voornoemde termijn heeft aanvaard, vervalt het aanbod tenzij verlenging van het aanbod schriftelijk of mondeling is overeengekomen. Na verval van het aanbod is Cardetailing Limburg gerechtigd het aanbod te wijzigingen.

3.2 Het aanbod is gebaseerd op de door cliënt verstrekte informatie, waarbij  Cardetailing Limburg mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid hiervan.

3.3 Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen nadat cliënt zijn voertuig voor een cardetailing heeft overgedragen aan  Cardetailing Limburg.

Artikel 4. Medewerking door cliënt
4.1 Cliënt zal Cardetailing Limburg steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige informatie en noodzakelijkheden verschaffen en alle medewerking verlenen.

4.2 Cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Cardetailing Limburg verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.

4.3 Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd doordat cliënt zijn in de artikelen 4.1 genoemde verplichting niet nakomt dan wel de door cliënt verstrekte informatie niet voldoet aan het in artikel 4.2 bepaalde, zijn de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van cliënt en is  Cardetailing Limburg bevoegd het daardoor noodzakelijke geworden meerwerk in rekening te brengen.


Artikel 5. Uitvoering
5.1 Cardetailing Limburg neemt bij de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en zal deze overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren conform de eisen van goed vakmanschap.

5.2  Cardetailing Limburg zal bij het uitvoeren van de overeenkomst zoveel mogelijk rekening houden met redelijke wensen van cliënt, mits dit naar oordeel van Cardetailing Limburg bevorderlijk is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst.

5.3 Indien en voor zover een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Cardetailing Limburg het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

5.4 Indien Cardetailing Limburg  ter plaatse komt om een voertuig te detailen dan dient er een goede ruime beschutte werkplek te zijn. Dit naar het oordeel van Cardetailing Limburg. Tevens dient deze werkplek te beschikken over een  waterkraan en stroomvoorziening.De waterkraan is voorzien van schroefdraad waar een reguliere waterslangkoppeling op kan worden aangesloten. Is de werkplek niet geschikt naar het oordeel van  Cardetailing Limburg dan kan deze de opdracht annuleren. Uurloon en kilometervergoeding kan  Cardetailing Limburg doorberekenen. Indien de cliënt  alsnog  binnen een, door Cardetailing Limburg, geaccepteerde termijn zorgdraagt voor een geschikte werkruimte, kan de wachttijd door Cardetailing Limburg worden doorberekend.

5.5 Na afloop van werkzaamheden controleert cliënt samen met Cardetailing Limburg het voertuig. Indien opdrachtgever accoord is met de uitgevoerde detailing doet hij dit kenbaar maken door ondertekening van een formulier “accoord verklaring werkzaamheden”.
Na contante betaling van de detailing aan Cardetailing Limburg bestaat geen recht tot reclamatie. Ook als de opdrachtgever het in dit artikel genoemde formulier niet wenst te ondertekenen en een contante betaling heeft verricht ten teken van acceptatie van de uitgevoerde werkzaamheden, bestaat geen recht tot reclamatie door cliënt.

Artikel 6. Wijzigingen en meerwerk
6.1  Partijen kunnen tussentijds overeenkomen dat de aanpak en omvang van de overeenkomst en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden worden uitgebreid of gewijzigd. Meerwerk zal door Cardetailing Limburg in principe slechts dan worden verricht, indien door partijen daaromtrent, bij voorkeur, een schriftelijke overeenkomst is.

6.2 Deze extra werkzaamheden zullen door cliënt worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Cardetailing Limburg.

6.3 Cliënt aanvaardt dat door wijzigingen van de werkzaamheden als bedoeld in artikel 6.1 het overeengekomen of verwachte tijdsstip van voltooiing van de overeenkomst kan worden beïnvloed.

6.4 Indien naar het oordeel van Cardetailing Limburg een wijziging in de uitvoering van de    overeenkomst nodig is om aan de verplichtingen jegens cliënt te voldoen, is Cardetailing Limburg bevoegd die wijziging, naar redelijkheid en billijkheid aan te brengen.

Artikel 7. Honorarium
7.1 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een tarief per uur of een vast honorarium overeenkomen.

7.2 Tarieven op de website zijn inclusief / exclusief BTW.
Artikel 8 .Prijs en betaling
8.1 Betaling door cliënt dient te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum, zonder korting of verrekening door overschrijving naar een door Cardetailing Limburg aan te wijzen bankrekening.

8.2 Cliënt heeft ook de mogelijkheid tot een contante betaling van het overeengekomen honorarium. Contante betaling geschiedt  bij aflevering van het voertuig.

8.3 Indien cliënt de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, verkeerd hij zonder ingebrekestelling in verzuim. Cardetailing Limburg is bevoegd de vordering uit handen te geven in welk geval de cliënt naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wordt bepaald op 15% van het totale verschuldigde bedrag en van eventuele gerechtelijke kosten.

8.4 Heeft cliënt bezwaar tegen een factuur van Cardetailing Limburg dan geeft cliënt dit onmiddellijk na ontvangst te kennen aan Cardetailing Limburg. Cliënt heeft tot 7 dagen na dagtekening van de factuur de tijd dit bezwaar schriftelijk te motiveren. Indien cliënt niet aan bovenstaande heeft voldaan, wordt cliënt geacht de factuur te hebben aanvaard.

8.5 Alle prijzen en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd zijn exclusief BTW.

Artikel 9. Termijnen
9.1 Overschrijding van een overeengekomen (op)leveringstermijn geeft de cliënt niet het recht de overeenkomst te annuleren, of de afname van   of betaling voor diensten te weigeren, tenzij hij Cardetailing Limburg schriftelijk alsnog een redelijke termijn voor de levering heeft gesteld en Cardetailing Limburg ook binnen deze termijn niet aan haar verplichtingen zal hebben voldaan.

Artikel 10. Overmacht
10.1 Bij overmacht worden de leverings  en andere verplichtingen van  Cardetailing Limburg opgeschort. In dat geval is  Cardetailing Limburg verplicht te leveren zodra dit redelijkerwijs mogelijk is. Met overmacht wordt gelijk gesteld onvoorziene omstandigheden met betrekking tot personen en / of materiaal waarvan Cardetailing Limburg zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst daardoor onmogelijk, dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt dat prompte naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van Cardetailing Limburg kan worden gevergd.

Als zodanige omstandigheden komen onder meer in aanmerking: overheidsmaatregelen, bedrijfs , verkeers  en of transportstoringen, storingen in de aflevering van een gereed product, grondstoffen en / of hulpmiddelen, ziekte van ingezet personeel, werkstakingen, uitsluitingen, belemmeringen door derden, door beide partijen onvoorziene technische complicaties etc. Indien Cardetailing Limburg bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan is Cardetailing Limburg gerechtigd het reeds geleverde afzonderlijk te factureren en is de cliënt gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie. 

Artikel 11. Aansprakelijkheid
11.1 De totale aansprakelijk van Cardetailing Limburg wegens toerekenbare tekortkoming in nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de tot het moment van de fout gedeclareerde opdrachtsom.

11.2 De aansprakelijkheid van Cardetailing Limburg wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien cliënt Cardetailing Limburg onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming en  Cardetailing Limburg ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van de verplichtingen tekort blijft schieten.

11.3 Cardetailing Limburg is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt doordat cliënt tekort is geschoten in het tijdig verstrekken van juiste informatie welk Cardetailing Limburg, naar haar oordeel, nodig heeft voor een juiste uitvoering van de overeenkomst. 

11.4 Opdrachtgever zal  Cardetailing Limburg vrijwaren voor aansprakelijkheid als gevolg van aanspraken van derden alsmede voor schade, die is veroorzaakt door handelen of nalaten van bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden.

11.5 Buiten de in artikel 11.1 genoemde aansprakelijkheid rust op Cardetailing Limburg geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding jegens cliënt en/of derden, ongeacht de grond waarop een actie zou worden gebaseerd.

Artikel 12. Annulering & weigering
12.1 Cardetailing Limburg behoudt zich het recht voor om overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te annuleren bij zodanige wijziging van wet, regelgeving, rechtspraak of (semi )overheidsbeleid dat nakoming in redelijkheid niet meer van Cardetailing Limburg kan worden verlangd. In dergelijke gevallen dient  Cardetailing Limburg de annulering schriftelijk danwel mondeling aan de cliënt mede te delen. Deze is in dergelijke gevallen niet gerechtigd een schadevergoeding te vorderen.

12.2 Cardetailing Limburg is gerechtigd om zonderopgaaf van redenen opdrachten te weigeren.

Artikel 13. Beëindiging
13.1 Tussentijdse beëindiging van een overeenkomst is slechts mogelijk indien partijen zulks uitdrukkelijk zijn overeengekomen of onder betaling van het verschuldigde bedrag tot het oorspronkelijke einde van de overeenkomst, tenzij partijen een andere betaling overeengekomen zijn.

Artikel 14. Toepasselijk recht
14.1 Alle overeenkomsten met cliënten zijn onderworpen aan Nederlands recht.

Artikel 15. Geschillen
15.1 Alle geschillen welk tussen Cardetailing Limburg en cliënt mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst dan wel naar aanleiding van overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden berecht door de bevoegde rechter te Utrecht, tenzij Cardetailing Limburg ervoor kiest het geschil aan een ander gerecht voor te leggen.

15.2 Alle in redelijkheid gemaakt gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die het gevolg zijn van niet-nakoming door cliënt van verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst komen voor rekening van cliënt.

Artikel 16. Slotbepaling
16.1 Cardetailing Limburg is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing
zijn steeds de laatst gedeponeerde versie van de algemene voorwaarden.

16.2  Ingeval een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig blijken te zijn of worden vernietigd, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige in stand. Voor de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) treedt alsdan een rechtsgeldige bepaling in de plaats, die de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) voor wat betreft de inhoud, strekking en gevolg zo dicht mogelijk benadert.

16.3 Cliënt is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cardetailing Limburg.


 
Versie 2013-01